Saint Sofa
Saint Sofa, (detail)
Saint Sofa, (back view)